Cover Image of Download เบาะแส สรรพสามิต 1.7 APK

0/5 - votes

ID: com.pun.excise

Download APK now
How to install APKs bundle(.zip)

The description of เบาะแส สรรพสามิต


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รับแจ้งเหตุ จัดทำขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ทำให้ทราบถึงการกระทำผิดจากประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์ สามารถแจ้งเหตุผ่าน Smart Phone ได้ โดยการอธิบาย ถ่ายรูป พร้อมส่งตำแหน่งมายังศูนย์ควบคุมของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ระบบยังสามารถที่จะติดตามสถานะของเรื่องที่ประชาชนแจ้งเข้ามาได้ ทำให้สะดวกต่อการดำเนินการในขั้นต่อไป
Show more

เบาะแส สรรพสามิต 1.7 APK for Android 4.4+

Version 1.7 for Android 4.4+
Update on 2022-06-22
Installs 500++
File size 6.822.920 bytes
Permissions view permissions
What's new -แก้ไข้กรณีที่เลือกรูปภาพไม่ได้
-ข้อความไม่สวยงาม ในแจ้งเจ้าหน้าที่