Cover Image of Download Հայոց պատմություն - EN/HY 2.3 APK

4.3/5 - 87 votes

ID: com.historyisfun.armenia

Download APK now

The description of Հայոց պատմություն - EN/HY


(English)

The name Armenia was given to the country by the surrounding states, and it is traditionally derived from Armenak or Aram (the great-grandson of Haik's great-grandson, and another leader who is, according to Armenian tradition, the ancestor of all Armenians). In the Bronze Age, several states flourished in the area of Greater Armenia, including the Hittite Empire (at the height of its power), Mitanni (South-Western historical Armenia), and Hayasa-Azzi (1600–1200 BC). Soon after the Hayasa-Azzi were the Nairi (1400–1000 BC) and the Kingdom of Urartu (1000–600 BC), who successively established their sovereignty over the Armenian Highland. Each of the aforementioned nations and tribes participated in the ethnogenesis of the Armenian people.[4][5] Yerevan, the modern capital of Armenia, dates back to the 8th century BC, with the founding of the fortress of Erebuni in 782 BC by King Argishti I at the western extreme of the Ararat plain. Erebuni has been described as "designed as a great administrative and religious centre, a fully royal capital."


(Հայերեն)

Հայաստանի պատմություն, ընդգրկում է ժամանակակից ազգային պետության՝ Հայաստանի տարածքի պատմությունը այնքանով, որքանով հայ ժողովուրդը բնակվել է և իշխել է այդ և հարակից տարածքներում: Հայերի կողմից տարածքների բնակեցվածության և ինքնիշխանության աստիճանը ժամանակի ընթացքում փոփոխությունների է ենթարկվել, և, որպես արդյունք, Հայաստանի պատմությունը իր բովանդակությամբ առաձգական է:

Գլխավորապես, Հայաստանի պատմությունը բաժանվաում է հետևյալ ժամանակաշրջանների.

Հնագույն շրջան, անհիշելի ժամանակներից մինչև Վանի թագավորության անկումը
Հին շրջան, Երվանդունիների թագավորության կազմավորումից մինչև քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն
Միջնադար, քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց մինչև հայ ազգային-ազատագրական շարժման վերելքը (վաղ, զարգացած և ուշ միջնադար)
Նոր շրջան, սկսվում է հայ ազատագրական շարժումներով և հասնում մինչև Հայաստանի առաջին Հանրապետության հռչակումը։
Նորագույն շրջան, ընդգրկում է Հայաստանի առաջին, երկրորդ և երրորդ Հանրապետությունների, ինչպես նաև ԼՂՀ պատմությունը
Հայ ժողովրդի պատմությունը հասել է 21-րդ դար՝ վերականգնելով իր անկախությունը՝ ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի։ Նրա հարևանությամբ ապրող շատ ժողովուրդներ, որոնք անգամ կայսրություններ են հիմնել, ընդմիշտ անհետացել են պատմության թատերաբեմից։

Ազատագրական պայքարը եղել է հայոց պատմության մշտական ուղեկիցը՝ անկախությունը կորցրած ժամանակաշրջաններում։ Հայոց հոգևոր և նյութական մշակույթը լեցուն է ազատագրական պայքարն արտացոլող գործերով։ Հայ ժողովրդի հերոսական պայքարի գնով ազատություն ձեռք բերեց արցախահայությունը ։

Notice :

This app is develop for education and research purpose and fall under fair use law .
Show more
  • Category

    Books
  • Get it on:

    Go Google Play com.historyisfun.armenia
  • Requirements:

    Android 5.0+

Հայոց պատմություն - EN/HY 2.3 APK for Android 5.0+

Version 2.3 for Android 5.0+
Update on 2022-07-29
Installs 10.000++
File size 13.159.193 bytes
Permissions view permissions
What's new